Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Produkternas varningssymboler

Du hittar information om trygg användning av produkten i säkerhetsdatabladet.

Brandfarliga ämnen och blandningar

Oxiderande ämnen och blandningar

Frätande ämnen och blandningar, ämnen och blandningar som orsakar allvarliga ögonskador

Skadliga ämnen och blandningar som orsakar irritation av huden, ögonen eller luftvägarna

Ämnen och blandningar som framkallar allergier vid inandning, ämnen och blandningar som orsakar organskador

Miljöfarliga ämnen och blandningar

Trycksatta gaser, flytgaser

Dela denna sida
Bonsky